fbpx

Uw privacy wordt te allen tijde gewaarborgd!

Het privacyreglement van Startwijzer BV, projectbureau voor startersbegeleiding en innovatieve projecten, hierna te noemen Startwijzer, is opgesteld ter bescherming van de persoonsgegevens waarover Startwijzer BV uit hoofde van haar doelstellingen beschikt.

 1. Startwijzer BV is er mee bekend dat de gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en draagt er zorg voor dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze verordening is bepaald (Verordening EU 2016/679).
 2. Het bestaan en de inhoud van het privacyreglement is bekend bij het personeel van Startwijzer dat te maken heeft met verwerking van persoonsgegevens. 
 3. Startwijzer BV behandelt informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Dit geldt voor al onze diensten zoals outplacement, jobcoaching, omscholing, re-integratie, etcetera. 
 4. De gegevens worden alleen opgeslagen op wettelijke grondslag, bijv. omdat de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever of omdat u er zelf toestemming voor geeft. U heeft het recht een dergelijke toestemming weer in te trekken. De gegevens die worden opgeslagen zijn noodzakelijk voor het verloop en de inhoud van het re-integratie traject. 
 5. Startwijzer BV draagt er zorg voor dat persoonsgegevens niet toegankelijk zijn voor derden. Uw gegevens (NAW-gegevens en gegevens relevant voor het re-integratie traject) worden deels op schrift bewaard in een dossier en deels in ons automatiseringssysteem, welke niet voor derden toegankelijk is. De gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor het personeel van Startwijzer. U hebt inzage in wat we van u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast. Daarnaast heeft u het recht op vergetelheid: u kunt ons vragen om al uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 6. Ten behoeve van een verplicht onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten worden uw contactgegevens doorgegeven aan Contenza, zodat zij u eenmalig, na afloop van uw begeleidingstraject, kunnen benaderen voor dit onderzoek. 
 7. Startwijzer BV zorgt ervoor dat de geheimhoudingsverplichting door het eigen personeel en door derden, bij de uitvoering van werkzaamheden betrokkenen, wordt nageleefd. De geheimhoudingsverklaring wordt door iedereen die met klanten in aanraking komt of bij de uitvoering betrokken is getekend. Op verzoek kunnen op elk gewenst moment alle getekende verklaringen overlegd worden. 
 8. Startwijzer BV zal bij beëindiging van overeenkomsten met betrekking tot personen waarbij persoonsgegevens in het geding zijn, alle persoonsgegevens, data en/of resultaten bij beëindiging van de overeenkomsten, c.q. bemiddeling ter beschikking stellen van de opdrachtgever of deze vernietigen.
 9. Startwijzer BV zorgt ervoor dat algemene rapportages geen tot personen herleidbare gegevens en resultaten bevatten. 
 10. Startwijzer BV verklaart met respect en strikt vertrouwelijk om te gaan met alle informatie over personen die aan Startwijzer BV is toevertrouwd. 
 11. Startwijzer legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 
 12. Startwijzer informeert betrokkene op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manier waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die betrokkene ten aanzien daarvan heeft en hoe hij of zij die kan uitoefenen. Daarbij wordt betrokkene ook geïnformeerd over de plaats waar de documenten, waarin bedoelde regels zijn opgenomen, kunnen worden ingezien dan wel opgevraagd.  

Klachtenprocedure:

Startwijzer werkt met een klachtenprocedure. Indien er sprake is van een meningsverschil met Startwijzer, is de klachtenprocedure van toepassing (zie: klachtenreglement; beschikbaar via onze website of via ons office management).

Versiedatum: 01-04-2018