Privacyreglement

Uw privacy wordt te allen tijde gewaarborgd!

Het privacyreglement van Startwijzer BV, projectbureau voor startersbegeleiding en innovatieve projecten, hierna te noemen Startwijzer, is opgesteld ter bescherming van de persoonsgegevens waarover Startwijzer BV uit hoofde van haar doelstellingen beschikt.

  1. Startwijzer BV is er mee bekend dat de gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en in de SUWI-wet is bepaald.
  2. Startwijzer BV behandelt informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Dit geldt voor al onze diensten zoals outplacement, jobcoaching, omscholing, re-integratie, etcetera.
  3. Startwijzer BV draagt er zorg voor dat persoonsgegevens niet toegankelijk zijn voor derden. Uw gegevens worden deels op schrift bewaard in een dossier en deels in ons automatiseringssysteem, welke niet voor derden toegankelijk is. De gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor het personeel van Startwijzer. Als u wilt, kunnen we u laten zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast.
  4. Ten behoeve van een onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten zullen uw contactgegevens worden doorgegeven aan Blik op Werk.
  5. Startwijzer BV zorgt ervoor dat de geheimhoudingsverplichting door het eigen personeel en door derden bij de uitvoering van werkzaamheden betrokkenen wordt nageleefd. De geheimhoudingsverklaring wordt door iedereen die met klanten in aanraking komt of bij de uitvoering betrokken is getekend (op verzoek kunnen op elk gewenst moment alle getekende verklaringen overlegd worden).
  6. Startwijzer BV zal bij beëindiging van overeenkomsten met betrekking tot personen waarbij persoonsgegevens in het geding zijn, alle persoonsgegevens, data en/of resultaten bij beëindiging van de overeenkomsten, c.q. bemiddeling ter beschikking stellen van de opdrachtgever of deze vernietigen.
  7. Startwijzer BV zorgt ervoor dat algemene rapportages geen tot personen herleidbare gegevens en resultaten bevatten.
  8. Startwijzer BV verklaart met respect en strikt vertrouwelijk om te gaan met alle informatie over personen die aan Startwijzer BV is toevertrouwd.
  9. De verantwoordelijke informeert betrokkene op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manier waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die betrokkene ten aanzien daarvan heeft en hoe hij of zij die kan uitoefenen. Daarbij wordt betrokkene ook geïnformeerd over de plaats waar de documenten, waarin bedoelde regels zijn opgenomen, kunnen worden ingezien dan wel opgevraagd.

Klachtenprocedure

Startwijzer werkt met een klachtenprocedure. Indien er sprake is van een meningverschil met Startwijzer, is de klachtenprocedure van toepassing (zie: klachtenreglement).

Versiedatum: 05-03-2015