Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

07-07-2019

Werk is belangrijk voor mensen. Het biedt kansen op zelfontplooiing, geeft mensen eigenwaarde en zorgt voor sociale contacten. Hoewel er gelukkig steeds meer mensen met een beperking een baan vinden, staan er ook nu nog veel te veel mensen aan de kant. Daarom is samen met gemeenten, werkgevers en cliënten gewerkt aan een reeks maatregelen om nog meer mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid te bieden volwaardig mee te doen. Dit is een belangrijke stap op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Eenvoudiger mensen met beperking aannemen

In de afgelopen maanden hebben expertgroepen, praktijktafels met gemeenten en werkgevers, ervaringsdeskundigen, cliëntenvertegenwoordigers, vakbonden en het CPB gewerkt aan:

  1. Voorstellen voor verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie;
  2. Meer waarborgen voor ondersteuning op maat om aan het werk te komen en te blijven;
  3. Het wegnemen van knelpunten bij de no-riskpolis bij loonkostensubsidie;
  4. Een analyse van de arbeidsmarkt- en financiële effecten van financiering van de loonkostensubsidie;
  5. Een voorstel voor vrijlating van arbeidsinkomen van de participatiewet voor mensen die met loonkostensubsidie werken;
  6. Verbetering van de werkgeversdienstverlening;
  7. Actieplannen in 35 arbeidsmarktregio’s voor extra arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden.

Het doel is om het wetvoorstel na de zomer van 2019 aan de Tweede Kamer aan te bieden, zodat het mogelijk per juli 2020 in werking kan treden.

Project Simpel Switchen

Met het project “Simpel Switchen” wordt het voor mensen makkelijker en veiliger om stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten, ook daadwerkelijk gaan zetten. Hiermee worden drempels voor mensen om werk te aanvaarden weggenomen en overgangen soepeler. Zoals van beschut werk naar regulier werk of van dagbesteding naar beschut werk of van Wajong naar werk. Ook als men een stapje terug moet doen.

Rekentool

Een rekentool zorgt ervoor dat mensen beter inzicht krijgen in wat het financieel betekent als ze gaan werken. Ook wordt gewerkt aan manieren waarbij mensen zo min mogelijk last hebben van verrekeningen met de uitkering achteraf.

Banenafspraak

De voorstellen zijn nodig, omdat circa de helft van de mensen met een arbeidsbeperking nog aan de kant staat. Het aandeel werkgevers dat mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft is minder dan 10 procent. Belangrijk instrument om deze situatie te verbeteren is de afspraak over extra banen in de markt en bij de overheid: “de banenafspraak”. Uit de laatste trendrapportage van UWV blijkt dat de trend voor 2018 positief is, in totaal zijn ruim 53.000 extra banen gerealiseerd.

Startwijzer

Heb je een arbeidsongeschiktheidsuitkering? En wil je onderzoeken wat de mogelijkheden voor jou zijn op het gebied van werk? Wil je misschien wel starten als ZZP-er? Ben je benieuwd welke gevolgen dit heeft voor je uitkering? Startwijzer begeleidt je op een persoonlijke en resultaatgerichte manier. Bel 0229–274888 of mail ons.

Bron: rijksoverheid, en rpa